V rokoch 1977 až 1992 sa realizovala výstavba vodného diela (VD) Gabčíkovo. S technickým riešením súvisel pokles úrovne podzemných vôd a ohrozenie lužných spoločenstiev vrátane lesných. Realizáciou projektu hydrotechnických úprav sa zabezpečil režim regulácie podzemných vôd vychádzajúci z biologických potrieb lužných spoločenstiev. Ich stav sa od spustenia VD Gabčíkovo do prevádzky v roku 1992 pravidelne sleduje v rámci komplexného monitoringu dopadov VD na prírodné prostredie. Pri hodnoteniach stavu lužných lesov sa od roku 1992 využívajú údaje a metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), najskôr infračervené a od roku 2008 multispektrálne letecké snímky. Napriek tomu, že ide o efektívnu metódu zistenia stavu lesov, jej nedostatkom je, že neumožňuje posúdi vnútornú výstavbu a taxačné charakteristiky porastu. Táto je obzvl᚝ť dôležitá pri posúdení stavu a vývoja pôvodných lesných spoločenstiev, najmä mäkkých luhov. Súčasný vývoj v oblasti DPZ rieši uvedený nedostatok uplatnením 3-dimenzionálnych metód získavania a interpretácie údajov. K progresívnym technológiám patria metódy digitálnej fotogrametrie a leteckého laserového skenovania (LIDAR). Ich uplatnenie je však obmedzené z dôvodu nedostatočnej technickej a softvérovej infraštruktúry ako aj nedostatočne rozvinutých metodických postupov spracovania 3-D údajov. Vzhľadom na náročnos problematiky je nevyhnutné riešiť úlohu v kooperácii. Táto vychádza z existujúceho know-how NLC vo Zvolene a ERTI v Šárvári z monitoringu lesov v inundácii Dunaja a skúseností NYME v Šoproni zo spracovania lidarových dát. Impulzom k širšej spolupráci je aj spoločné využitie nového technického vybavenia lidarom na NLC vo Zvolene. Od načrtnutej kooperácie očakávame generovanie inovatívnych metodických postupov spracovania 3-D dát a zároveň ich ekonomicky efektívne využitie v monitoringu a inventarizácii lesov.


Názov projektu

Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií diaľkového prieskumu Zeme / Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdok leltározására és monitorozására korszeru 3-D-s távérzékelési technológiák segítségével

Skratka

INMEIN

Kód projektu

HUSK/1101/1.2.1/0141

Trvanie projektu

Trvanie projektu: 24 mesiacov
Začiatok: 1. september 2012
Ukončenie: 31. december 2014

Schválený projektový rozpočet partnerov

Partner Príspevok ERDF Príspevok zo štátneho rozpočtu Spolu
Národné lesnícke centrum
(vedúci partner)
269 285,10 85% 47 520,90 15% 316 806,00
Erdészeti Tudományos Intézet
(cezhraničný partner)
91 188,85 85% 16 092,15 15% 107 281,00
Nyugat-magyarországi Egyetemy
(Partner 2)
77 446,90 85% 13 667,10 15% 91 114,00
SPOLU v EUR 437 920,85 77 280,15 515 201,00

Geografická lokalizácia aktivít projektu

Terénne práce Kancelárske práce
Slovensko:
lužné lesy v inundácii Dunaja, medzi pôvodným korytom Dunaja a kanálom; na tomto území sa budú realizovať terénne práce súvisiace so zberom údajov - meranie dendrometrických veličín na výskumných plochách a modelových lokalitách a vykoná sa letecké snímkovanie

Maďarsko:
lužné lesy na maďarskej strane Dunaja, medzi Dunajom a hrádzou; priestor medzi Mosonmagyaróvárom a Györom
Slovensko:
budovy NLC na ul. T.G. Masaryka 22 a Sokolská 2, kde sa budú realizovať kancelárske práce súvisiace s projektom
Poznámka: do projektu je zahrnutý aj 1 pracovník NLC z pobočky v Žiline a Gabčíkove

Maďarsko:
ERTI Budapesti Ksérleti Állomás, 1027 Bp. Frankel L. út 1. (HU101)
Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, Bajcsy-Zs. Út 4. Pf. 132

Tento projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF.
Obsah týchto stránok je vytvorený koordinátorom a partnermi projektu a nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.