Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja

Projekt Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií diaľkového prieskumu Zeme nadväzuje a rozvíja dlhoročné partnerstvo medzi Národným lesníckym centrom (predtým Lesnícky výskumný ústav Zvolen) a maďarským Lesníckym výskumným ústavom - ERTI v Šárvári. Nosnou myšlienkou projektu je návrh inovatívnych metód a podpora spoločného postupu monitorovania stavu lesov v inundácii Dunaja ovplyvnených prevádzkou vodného diela Gabčíkovo v zmysle medzinárodných záväzkov Maďarskej a Slovenskej republiky.

Oznamy

  • Do skúšobnej prevádzky bol spustený mapový portál projektu INMEIN
  • V decembri 2014 skončilo riešenie spoločného cezhraničného projektu INMEIN. Ukážky výstupov projektu môžete nájsť v sekcii Výsledky.
  • Riešitelia projektu ponúkajú možnosť stiahnutia vybraných údajov z leteckého snímkovania a laserového skenovania pre výskumné a vzdelávacie účely. Pre pre získanie prístupových práv na stiahnutie dát kontaktujte Ing. Ivana Sačkova, PhD. Viac informácií o dostupných dátach nájdete v sekcii Výsledky

Ciele projektu a výstupy

posilnenie infraštruktúry výskumu – dobudovanie laboratórií DPZ na pracoviskách NLC vo Zvolene a NYME v Šoproni
koordinované využívanie cezhraničnej vedecko-výskumnej infraštruktúry – spoločné využitie technológie lidar
zlepšenie monitoringu lesov a inventarizačných postupov, výstupy budú využiteľné aj pri dalších prieskumoch
využitie výsledkov výskumu v lesníckej taxácii - využitie lidaru pri tvorbe Programov starostlivosti o les
budovanie partnerstva medzi riešiteľskými organizáciami


Tento projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF.
Obsah týchto stránok je vytvorený koordinátorom a partnermi projektu a nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.